Utskriftsvennlig versjon

Lover, forskrifter og standarder

Riksarkivaren er tilsynsmyndighet for kommunene og alle offentlige arkiver. Myndigheten er beskrevet i arkivloven og arkivforskriften. Riksarkivaren er øverste leder for Arkivverket som omfatter Riksarkivet og fem statsarkiver. Statsarkivene tar i mot og gjør tilgjengelig eldre og avsluttede arkiver fra den statlige forvaltningen. Kommuner er selv ansvarlige for å etablere egne depot for eldre og avsluttede arkiver.

Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Her finnes bl.a. alle opplysninger om  krav til elektroniske arkiver, godkjente formater osv.  Forskriftens kap IV omhandler bevaring og kassasjon og dette kapittelet trådte i kraft 01.02.2014. Den definerer minimumskravene for hva kommunene må bevare.  Riksarkivaren har utgitt veileder (udatert) til kap. IV med råd til kommuner i forhold til bevaring og kassasjon.  I forbindelse med ny personvernlovgivning i 2018 har Arkivverket presisert at bevaringsplikten i arkivloven fortsatt går foran personvernet. Se dump av artikkel:

.

NOARK-standarden

EPJ-standarden

Stortingsmelding om Arkiv 9 nov.2012

Riksarkivarens yrkesetiske retningslinjer for arkivarer 

Lenker til de mest sentrale lover og forskrifter for arkivarbeidet i kommunen:

Laster...